realitna unia nasa fb stranka

O nás

Sme realitnou kanceláriou ktorá sa neustále učí s cieľom našim klientom lepšie slúžiť. Práve preto sme sa stali členom Realitnej únie a našich maklérov školíme prostredníctvom Realitnej akadémie.

Hlavnou náplňou práce našej realitnej kancelárie je poskytovanie profesionálneho a špičkového servisu pre našich klientov. Vieme, že predaj, kúpa alebo prenájom nehnuteľnosti je pre našich klientov krok, ktorý robia len pár krát v živote a preto klientom venujeme maximálnu starostlivosť.

Naša realitná kancelária je aktívna v Rimavskej Sobote a blízkom okolí od roku 2011 pričom naviazala na bohaté skúsenosti s realitami majiteľov od roku 2006. Realitná kancelária je členom Realitnej únie SR ktorá zabezpečuje prostredníctvom realitnej akadémie školenia a certifikáciu realitných maklérov.

Naša realitná kancelária zastupuje klientov na základe dohody o sprostredkovaní predaja.

Našou najväčšou prednosťou je komplexná znalosť právnych noriem upravujúcich predaj, prenájom či správu nehnuteľností, prípadne akékoľvek právom aprobované nakladanie s nehnuteľnosťami.

 V súčasnosti realitná kancelária ponúka komplexné služby v nasledovných oblastiach:

 • sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností,
 • sprostredkovanie prevodu členských práv družstevných bytov.
 • vypracovanie kúpnych a nájomných zmlúv a ďalších zmluvných dokumentov,
 • zabezpečenie znaleckého posudku, geometrických plánov a ďalších potrebných dokumentov,
 • odborné preverenie skutočných vlastníckych a iných právnych pomerov pre konkrétnu nehnuteľnosť,
 • preverenie bonity klienta (záujemcu o kúpu, prenájom),
 • vypracovanie návrhu na vklad nehnuteľností do katastra nehnuteľností,
 • komplexné poradenské a konzultačné služby v oblasti nehnuteľností,
 • efektívna prezentácia a inzercia nehnuteľností na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami, ako aj na zahraničných realitných trhoch,
 • manažment a správa nehnuteľností,
 • sprostredkovanie poskytnutia hypotekárneho úveru prostredníctvom našich zmluvných partnerov,
 • stanovenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti,
 • odmena realitnej kancelárie pri predaji zahŕňa tieto služby:
  • zaobstaranie aktuálneho listu vlastníctva a snímky katastrálnej mapy
  • všetky zmluvy súvisiace s prevodom ( rezervačná zmluva, budúca kúpna zmluva, kúpna zmluva)
  • overenie podpisov predávajúcich na kúpnych zmluvách,
  • návrh na vklad vlastníckeho práva,
  • úhrada základného správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva (66 €),
  • vyzdvihnutie potvrdenia správcu bytového domu o nedoplatkoch,
  • odhlásenie predávajúceho a prihlásenie kupujúceho u dodávateľov energií,
  • odhlásenie predávajúceho a prihlásenie kupujúceho u správcu miestnej dane z nehnuteľností,
  • protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti 

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

Vaša realitná kancelária REALITY GEMER.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
DS servis s.r.o., Prevádzka  REALITY GEMER


DS servis s.r.o., Prevádzka  REALITY GEMER,  IČO: 46094270, so sídlom:HATVÁNIHO 2/A, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 19929/S(ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

1.        Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

2.        Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni RK alebo v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: REALITY GEMER, HATVÁNIHO 2/A, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA.

3.        Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.  

4.        Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

5.        Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.        Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

7.        Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

8.        RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

9.        RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

10.    Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu kosinova@realitygemer.com)so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kanceláriavybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RKporušila jeho práva.

11.    Ak RKodpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

12.    Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

13.    Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

14.    Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

a)       meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b)       presné označenie Realitnej kancelárie,

c)       úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d)       označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e)       dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,

f)        vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2015.

Osoba poverená vybavovať reklamácie:

Denisa Košinová - konateľ.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť DS servis s.r.o., PREVÁDZKA  REALITY GEMER  HATVÁNIHO 2/A, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, so sídlom I. Hatvániho 1602/1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46094270, zapísané v Obchodnom Registri vedenom v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 19929/S (Ďalej tiež "My"), Ako správca osobných údajov, Vás Ako užívateľ webových stránok www.realitygemer.com informuje o nižšom popísanom zhromažďovanie osobných údajov a ochrane súkromia.

Ďalej v texte sa dozviete najmä:

1. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;

2. Za aké účely a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať;

3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;

4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a

5. Aká máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

 

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese info@realitygemer.com

Spracovanie osobných údajov detí

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

Rozsah spracovanie osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

a) Vaše meno a priezvisko,

b) obchodné meno,

c) adresa alebo sídlo spoločnosti,

d) identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,

e) telefónne číslo alebo

f) e-mailová adresa

Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú len tie Vaše osobné údaje, ktoré nám výslovne oznámite.

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia zmluvy, tj. Sprostredkovanie kúpy či predaja nehnuteľnosti. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme vedľa toho využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj. Aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať. Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našim zmluvným požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vami položené otázky.

Popri tom spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@realitygemer.com alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostal obchodné oznámenia.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme na uvedené účely odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané:

1.1.1.   externých účtovník ;

1.1.2.   spolupracujúcim realitným maklérom;

1.1.3.   externej advokátskej kancelárii;

1.1.4.   spracovateľom, ktorí poskytujú Sprostredkovateľovi serverové, webové,

cloudové alebo IT služby, či ktorí sú jeho obchodnými partnermi;

1.1.5.   spolupracujúcim sprostredkovateľom úverov;

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidenciu alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávaným spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý");

d) právo na obmedzenie spracovania údajov;

e) právo namietať proti spracovaniu; a

f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal / a urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@realitygemer.com

Sťažnosť môžete podať na dozorujúcom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov http://www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk.

PRÁVO NA PRÍSTUP  k Osobným údajom u Sprostredkovateľa, čo znamená, že si môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie Sprostredkovateľa, či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či má právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ Osobné údaje boli získané, a či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

PRÁVO NA OPRAVU Osobných údajov, čo znamená, že môžete požiadať Sprostredkovateľa o opravu či doplnenie Osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.

PRÁVO NA VYMAZANIE Osobných údajov, čo znamená, že Sprostredkovateľ musí vymazať Vaše Osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie (iv) spracovanie je protiprávne alebo (v) to ukladá zákonná povinnosť.

PRÁVO NA OBMEDZENIE spracovania Osobných údajov, čo znamená, že kým sa nevyriešia sporné otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, konkrétne ak (i) popierate presnosť Osobných údajov, (ii) spracovanie je protiprávne, ale namiesto vymazania Osobných údajov chcete ich spracovanie iba obmedziť, (iii) Sprostredkovateľ už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy áno (iv) alebo ak Vami bola vznesená námietka proti spracovaniu podľa čl. 1.7.6. Sprostredkovateľ môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené Vašim súhlasom, prípadne tým, že tieto údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ údajov, čo znamená, že máte právo získať Vaše Osobné údaje, ktoré ste poskytol Sprostredkovateľovi so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky možné, máte právo, aby Sprostredkovateľ údaje preniesol inému správcovi.

PRÁVO NAMIETAŤ proti spravovaniu Osobných údajov, čo znamená, že môžete u Sprostredkovateľa či DPO podať písomnú či elektronickú námietku voči spracovaniu Osobných údajov, čím spôsobíte, že Sprostredkovateľ Osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018