Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť DS servis s.r.o., PREVÁDZKA  REALITY GEMER  HATVÁNIHO 2/A, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, so sídlom I. Hatvániho 1602/1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46094270, zapísané v Obchodnom Registri vedenom v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 19929/S (Ďalej tiež "My"), Ako správca osobných údajov, Vás Ako užívateľ webových stránok www.realitygemer.com informuje o nižšom popísanom zhromažďovanie osobných údajov a ochrane súkromia.

Ďalej v texte sa dozviete najmä:

  1. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;
  2. Za aké účely a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať;
  3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
  4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a
  5. Aká máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese info@realitygemer.com

Spracovanie osobných údajov detí

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

Rozsah spracovanie osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

a) Vaše meno a priezvisko,
b) obchodné meno,
c) adresa alebo sídlo spoločnosti,
d) identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
e) telefónne číslo alebo
f) e-mailová adresa

Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú len tie Vaše osobné údaje, ktoré nám výslovne oznámite.

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia zmluvy, tj. Sprostredkovanie kúpy či predaja nehnuteľnosti. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme vedľa toho využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj. Aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať. Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našim zmluvným požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vami položené otázky.

Popri tom spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@realitygemer.com alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostal obchodné oznámenia.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme na uvedené účely odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané:

1.1.1.   externých účtovník;
1.1.2.   spolupracujúcim realitným maklérom;
1.1.3.   externej advokátskej kancelárii;
1.1.4.   spracovateľom, ktorí poskytujú Sprostredkovateľovi serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či ktorí sú jeho obchodnými partnermi;
1.1.5.   spolupracujúcim sprostredkovateľom úverov;

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidenciu alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávaným spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý");
d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
e) právo namietať proti spracovaniu; a
f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal / a urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@realitygemer.com

Sťažnosť môžete podať na dozorujúcom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov
http://www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk.

PRÁVO NA PRÍSTUP  k Osobným údajom u Sprostredkovateľa, čo znamená, že si môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie Sprostredkovateľa, či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či má právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ Osobné údaje boli získané, a či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

PRÁVO NA OPRAVU Osobných údajov, čo znamená, že môžete požiadať Sprostredkovateľa o opravu či doplnenie Osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.

PRÁVO NA VYMAZANIE Osobných údajov, čo znamená, že Sprostredkovateľ musí vymazať Vaše Osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie (iv) spracovanie je protiprávne alebo (v) to ukladá zákonná povinnosť.

PRÁVO NA OBMEDZENIE spracovania Osobných údajov, čo znamená, že kým sa nevyriešia sporné otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, konkrétne ak (i) popierate presnosť Osobných údajov, (ii) spracovanie je protiprávne, ale namiesto vymazania Osobných údajov chcete ich spracovanie iba obmedziť, (iii) Sprostredkovateľ už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy áno (iv) alebo ak Vami bola vznesená námietka proti spracovaniu podľa čl. 1.7.6. Sprostredkovateľ môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené Vašim súhlasom, prípadne tým, že tieto údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ údajov, čo znamená, že máte právo získať Vaše Osobné údaje, ktoré ste poskytol Sprostredkovateľovi so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky možné, máte právo, aby Sprostredkovateľ údaje preniesol inému správcovi.

PRÁVO NAMIETAŤ proti spravovaniu Osobných údajov, čo znamená, že môžete u Sprostredkovateľa či DPO podať písomnú či elektronickú námietku voči spracovaniu Osobných údajov, čím spôsobíte, že Sprostredkovateľ Osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami.


Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018